WATCH: Wild Mountain Thyme takes Ireland to the Silver Screen