Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op uw gebruik van deze website (de “Site” ) zijn deze voorwaarden van toepassing (de ”Voorwaarden”). Door uw voortgezette gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze Voorwaarden. In het geval dat u op enig moment niet of niet langer akkoord gaat met (een deel van) het bepaalde in deze Voorwaarden, dan dient u uw gebruik van deze Site onmiddellijk te staken.

Deze website is het eigendom van Tourism Ireland Limited (“TOURISM IRELAND”), een in Ierland gevestigde vennootschap, met vennootschapsnummer 336370, statutair gevestigd op 5th Floor, Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin 2.

Het is TOURISM IRELAND te allen tijde toegestaan deze Voorwaarden te wijzigen, zonder dat zij u hierover in kennis hoeft te stellen, door plaatsing van herziene Voorwaarden op de Site. Uw voortgezette gebruik van de Site nadat de herziene Voorwaarden zijn geplaatst, houdt in dat u herziene versie van de Voorwaarden aanvaardt en hiermee akkoord gaat.

Aanduiding van auteursrecht

Behoudens voor audiovisuele inhoud verleent TOURISM IRELAND aan iedere bezoeker van de Site een rechtenvrije wereldwijde licentie om alle beelden, verhalen, informatie over evenementen, reisbeschrijvingen en andere inhoud die beschikbaar is op de Site (de “Inhoud”) te downloaden en/of kopiëren en om dergelijke inhoud via alle beschikbare media te reproduceren en/of uit te geven.

Voor nadere informatie met betrekking tot de auteursrechten van audiovisuele inhoud die beschikbaar is op deze Site, verwijzen wij u graag naar de informatie die hieromtrent bij elk onderdeel staat vermeld. De meeste audiovisuele inhoud die beschikbaar is op deze Site mag wereldwijd rechtenvrij worden gereproduceerd, op voorwaarde dat het wordt gebruikt ter promotie van toerisme in Ierland.

Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de Site

U mag de Site of de Inhoud niet gebruiken voor illegale doeleinden, of voor een doeleinde dat verboden is onder deze Voorwaarden, of om uitvoering te vragen van een illegale activiteit of een andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van TOURISM IRELAND of van anderen. U mag niet (door gebruikmaking van een apparaat, software of een routine) de efficiënte werking van deze Site verstoren of proberen te verstoren. Dit houdt ook in (maar is niet beperkt tot) het plaatsen van een onredelijk of buitensporig grote of zware werkbelasting op de technische infrastructuur van de Site (door massa e-mailverkeer, of anderszins).

Het is u niet toegestaan te proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een deel of een functie van de Site, of tot andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site, of tot een van de servers van TOURISM IRELAND, of tot producten of diensten die via de Site worden aangeboden, door middel van ‘hacken', wachtwoord ‘mining' of op andere illegale wijze. Het is u niet toegestaan door middel van ‘reverse engineering' broninformatie op te zoeken, op te sporen of proberen op te sporen met betrekking tot een andere gebruiker of bezoeker van de Site, of de Site of een dienst of informatie die op of via de Site beschikbaar wordt gesteld of wordt aangeboden, te exploiteren, op een wijze die erop is gericht informatie bekend te maken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, informatie die herleid kan worden tot een persoon of tot persoonlijke informatie, met uitzondering van uw eigen informatie, zoals bedoeld op de Site.

Toegang tot de Site

Hoewel TOURISM IRELAND zich inspant om ervoor te zorgen dat deze Site in de regel 24 uur per dag beschikbaar is, is TOURISM IRELAND niet aansprakelijk indien de Site op enig moment voor enige tijd om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is.

De toegang tot deze Site kan tijdelijk of permanent zonder kennisgeving daaromtrent worden opgeschort.

U bevestigt en stemt ermee in dat TOURISM IRELAND het recht heeft te stoppen met het beschikbaar stellen van de Site, zonder dat dit voor haar aansprakelijkheid oplevert jegens u.

Uw persoonlijke informatie

Indien u zich op de Site inschrijft voor de Press Room, dan kan de volgende persoonlijke informatie door TOURISM IRELAND worden verzameld en bewaard: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf of organisatie en uw functie bij dat bedrijf of die organisatie. Op het gebruik van de Site en op alle informatie die TOURISM IRELAND over u verzamelt, is de Privacyverklaring van TOURISM IRELAND van toepassing, die u hieronder kunt nalezen.

Links en verwijzingen naar websites, bedrijven en bronnen van derden

Deze Site bevat links naar websites van onafhankelijke derden (“Gelinkte Sites”). Deze Gelinkte Sites worden slechts ter beschikking gesteld ten behoeve van het gebruiksgemak van onze bezoekers. TOURISM IRELAND heeft geen zeggenschap over dergelijke Gelinkte Sites, en TOURISM IRELAND is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites, waaronder begrepen informatie of materiaal dat onderdeel uitmaakt van dergelijke Gelinkte Sites, en heeft hieraan niet haar goedkeuring gehecht. Verklaringen, meningen of opinies die op dergelijke Gelinkte Sites worden weergegeven, betreffen de verklaringen, meningen of opinies van de schrijvers en uitgevers van het materiaal dat daarin is opgenomen, en levert geen verplichting of wettelijke aansprakelijkheid op voor TOURISM IRELAND of een met TOURISM IRELAND verbonden organisatie of persoon.

Deze Site bevat tevens verwijzingen naar bedrijven van onafhankelijke derden en naar andere bronnen en materialen. Dergelijke links en verwijzingen worden slechts weergegeven om u te helpen bij het vaststellen van de identiteit en de locatie van voor u mogelijk interessante bedrijven, bronnen en materialen, en zijn niet bedoeld om te verklaren of de suggestie te wekken dat TOURISM IRELAND dergelijke bedrijven, bronnen en materialen sponsort, of dat zij daar op enige wijze aan is gelieerd of mee is verbonden, of dat zij wettelijk bevoegd is handelsnamen, gedeponeerde handelsmerken, logo's, wettelijke of officiële zegels, of symbolen van dergelijke bedrijven, bronnen en materialen te gebruiken.

Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

De Site wordt beschikbaar gesteld in haar huidige staat (‘ as is' ), waarbij elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook wordt uitgesloten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. TOURISM IRELAND spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de informatie op deze Site accuraat is, maar geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af met betrekking tot de accuraatheid ervan, en TOURISM IRELAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. TOURISM IRELAND garandeert geen ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze werking van deze Site. TOURISM IRELAND garandeert niet dat de Site of de inhoud ervan geen virussen of problemen bevat.

TOURISM IRELAND is niet verantwoordelijk voor indirecte, bijzondere, bijkomende, exemplarische, bijkomende, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor derving van goodwill, werkonderbrekingen, een computervirus, een niet of slecht-werkende computer, of alle andere vormen van commerciële schade of verlies die het gevolg is van uw gebruik van deze Site, zelfs indien TOURISM IRELAND op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

TOURISM IRELAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelingen, nalatingen en het gedrag van derden in verband met of die betrekking hebben op uw gebruik van de Site. U aanvaardt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Site en eventuele Gelinkte Sites. Als u niet tevreden bent over de Site dient u te stoppen met het gebruik ervan .

TOURISM IRELAND behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder kennisgeving daaromtrent, het volgende te doen: (1) de werking van of de toegang tot de Site of een gedeelte ervan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook; (2) de Site of een gedeelte ervan en alle toepasselijke beleidsrichtlijnen of voorwaarden te wijzigen of veranderen; en (3) de werking van de Site of een gedeelte ervan te onderbreken, voor zover dit nodig is om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren, fouten te herstellen, of andere veranderingen door te voeren.

Deze Site bevat materiaal en inhoud die door derden is toegezonden aan TOURISM IRELAND. Deze derden dienen ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal en inhoud dat wordt toegestuurd om toe te voegen aan de Site voldoet aan de toepasselijke nationale en internationale wetgeving. TOURISM IRELAND kan niet instaan voor de nauwkeurigheid van dergelijk materiaal en inhoud en sluit hierbij uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid uit voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheid, foutieve interpretatie en/of verlies, teleurstelling, nalatigheid of schade die is veroorzaakt doordat is vertrouwd op dergelijk materiaal en inhoud. Een bevestiging met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in dergelijk materiaal en inhoud dient te worden verkregen van de derden in kwestie.

Vrijwaring

U stemt ermee in TOURISM IRELAND en haar dochtervennootschappen, aan haar gelieerde vennootschappen, bestuurders, vertegenwoordigers, en werknemers, te vrijwaren tegen vorderingen die voortvloeien uit of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van deze Site, waaronder begrepen aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle vorderingen, verliezen, feitelijke of gevolgschade, rechtzaken, rechterlijke vonnissen en kosten voor juridische bijstand van welke aard dan ook.

Opschorting/beëindiging

TOURISM IRELAND is gerechtigd (maar niet verplicht) uw gebruik van de Site op te schorten of te beëindigen, en/of uw IP-adres te blokkeren met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving hieromtrent om welke reden dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, indien TOURISM IRELAND van mening is dat u heeft gehandeld op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, of indien TOURISM IRELAND van mening is dat u anderszins heeft gehandeld op een wijze die ingaat tegen de geest of de bedoeling van de Site, of indien TOURISM IRELAND anderszins het vermoeden heeft van fraude of misbruik van de Site of van illegale activiteiten die verband houden met uw gebruik van de Site.

Scheidbaarheid

Indien komt vast te staan dat enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, dan wordt een dergelijke bepaling van deze Voorwaarden afgesplitst en verwijderd van het artikel in kwestie, en blijven de overblijvende bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht, bindend en afdwingbaar.

Geen afstanddoening

De rechten en vormen van genoegdoening die TOURISM IRELAND ter beschikking staan, zullen niet verminderen, worden afgestaan of vervallen doordat TOURISM IRELAND u bij wijze van gunst uitstel van betaling ( indulgence ), een respijtperiode ( forbearance ) of verlenging van de termijn verleent, of doordat TOURISM IRELAND geen of met vertraging haar aanspraak doet gelden op dergelijke rechten en vormen van genoegdoening.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en TOURISM IRELAND met betrekking tot uw gebruik van de Site.

Recht en jurisdictie

Op het gebruik van deze Site is de bestaande wetgeving en rechtsvoering van toepassing. Geen van de bepalingen in deze Voorwaarden vormt een beperking voor het recht van TOURISM IRELAND om tegemoet te komen aan verzoeken van overheidswege, de rechtbank en in verband met rechtshandhaving die verband houden met uw gebruik van deze Site.

Op deze Voorwaarden is het recht van Ierland van toepassing en u stemt er onherroepelijk mee in om eventuele rechtzaken in verband met de afdwingbaarheid van deze Voorwaarden voor te leggen aan de bevoegde rechter in Ierland.

Privacyverklaring

Inleiding

 

TOURISM IRELAND respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe persoonlijke informatie die u verstrekt op de Site door ons wordt verwerkt en gebruikt. Deze Privacyverklaring is erop gericht om u, als gebruiker, te beschermen, door u te informeren over welke persoonlijke informatie er wordt verzameld, wat wij doen met die informatie, met wie we het delen, en de methoden die wij hanteren om het te verzamelen.

TOURISM IRELAND kan met trots zeggen dat zij zich gebonden acht te voldoen aan de bepalingen van de Data Protection Acts ( Ierse wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ) van 1988 en 2003, en al onze traditionele en digitale marketinguitingen zijn strikt in overeenstemming met het bepaalde in deze wetgeving.

Informatie die wij verzamelen

Eenvoudig gezegd, is het onze functie om het u gemakkelijker te maken wanneer u op zoek bent naar bepaalde inhoud en nieuws met betrekking tot toerisme in Ierland, en er wordt daarom slechts op beperkte schaal persoonlijke informatie van u verzameld, en altijd op basis van vrijwilligheid. Als gebruiker van de Site kunt u ervoor kiezen om informatie van ons te ontvangen, in welk geval wij bepaalde informatie van u nodig hebben. Dit houdt onder andere in uw naam en uw e-mailadres, en wij vragen u mogelijk ook naar uw telefoonnummer en de naam van uw bedrijf of organisatie en uw functie binnen dat bedrijf of die organisatie. In alle gevallen kunt u ervan verzekerd zijn dat wij u alleen zullen vragen om die gegevens die echt nodig zijn om u de gevraagde informatie zo snel mogelijk toe te sturen.

Gebruik van uw informatie door derden

TOURISM IRELAND doet zonder de toestemming van de gebruiker geen pogingen tot verdere verkrijging van gegevens die zouden kunnen leiden tot de persoonlijke identificatie van onze gebruikers. Uit al het verkeer op onze Site verzamelen wij algemene informatie, en ordenen deze. Deze informatie wordt slechts in verzamelde vorm weergegeven.

Bewaring

Persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.

Openbaarmaking

TOURISM IRELAND verkoopt of geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw goedkeuring, behalve in de volgende, hoogst onwaarschijnlijke, gevallen:

• wanneer dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving of krachtens een rechterlijke of soortgelijke uitspraak

• wanneer dit met spoed vereist is ter voorkoming van een aanzienlijk verlies of schade aan eigendommen van TOURISM IRELAND

• wanneer het vereist is ten behoeve van het verkrijgen van juridisch advies of ten behoeve of in het kader van een juridische procedure waarbij TOURISM IRELAND partij of getuige is.

Analyse van klikgedrag

Op de websites van TOURISM IRELAND worden IP-adressen (het internetadres van een computer) bijgehouden om een gebruikerssessie te volgen, waarbij de gebruiker zelf anoniem blijft. Wij analyseren deze gegevens voor bepaalde trends en statistieken, zoals welke gedeelten van onze site worden bezocht en hoeveel tijd bezoekers op deze gedeelten doorbrengen. Wij koppelen uw IP-adres niet aan iets dat zou kunnen leiden tot uw persoonlijke identificatie.

Cookies

Een cookie is een bestand dat alleen bestaat uit tekst, en dat door een andere computer op internet op uw computer wordt geplaatst, om die computer in staat te stellen te weten wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Cookies stellen ons in staat te controleren hoeveel mensen onze site bezoeken en om het land van herkomst vast te stellen van specifieke bezoekers. Wij zijn niet afhankelijk van het gebruik van cookies – indien u geen nieuwe cookies wenst te aanvaarden of indien u cookies in zijn geheel onbruikbaar wenst te maken, dan kunt u dit aangeven via de menubalk in uw internet browser - dit heeft verder geen invloed op uw gebruik van onze site.

Beveiliging

TOURISM IRELAND neemt passende maatregelen om te zorgen voor de beveiliging, integriteit en privacy van persoonlijke informatie die wordt achtergelaten op onze sites, en actualiseert haar beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis binnen het kader van de huidige technische mogelijkheden. U dient zich echter bewust te zijn van de risico's die onlosmakelijk verbonden zijn met het versturen van informatie via internet. TOURISM IRELAND kan niet instaan voor de beveiliging van persoonlijke informatie die u achterlaat op de Site. Indien u hierover uw bedenkingen heeft, dan is het voor TOURISM IRELAND ook mogelijk deze informatie op andere wijze te verkrijgen en te verstrekken, zoals per post of per telefoon. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke TOURISM IRELAND-contactpersoon voor meer informatie.

TOURISM IRELAND sites kunnen ook gekoppeld zijn aan websites die worden geëxploiteerd door derden. Deze links zijn alleen bedoeld voor uw gebruiksgemak. De plaatsing van links naar sites van derden houdt niet in dat TOURISM IRELAND haar goedkeuring heeft gehecht aan deze sites, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de eigenaren en exploitanten van dergelijke sites omgaan met privacy. Wij raden u aan het privacybeleid en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan door te lezen van elke site die u bezoekt en waar u wordt gevraagd persoonlijke informatie achter te laten.

Communicatie via internet en het op andere wijze sturen van informatie naar u houdt altijd in dat uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden of door hen wordt afgehandeld.

Gebruiksvoorwaarden en herzieningen

Het is mogelijk dat de functie van TOURISM IRELAND in de toekomst wijzigt, en TOURISM IRELAND behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Eventuele aangebrachte wijzigingen worden van kracht op het moment dat dergelijke aanpassingen op de Site worden geplaatst. Door hun voortgezette gebruik van de Site op of na de datum van de aanpassing worden gebruikers geacht de aangepaste verklaring te hebben aanvaard.

Uw toestemming

Door uw bezoek aan de Site geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van informatie door TOURISM IRELAND zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U mag gebruik maken van de Site op voorwaarde dat u instemt met deze Privacyverklaring.

Toegang, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft recht op een kopie van de informatie die wij over u in ons bezit hebben. TOURISM IRELAND kan hiervoor kosten in rekening brengen, die niet meer zullen bedragen dan € 6,35. De verzochte informatie zal u binnen 40 kalenderdagen nadat wij een geldig schriftelijk verzoek daartoe hebben ontvangen, worden toegestuurd.

U heeft het recht eventuele onnauwkeurigheden in de informatie die TOURISM IRELAND over u in haar bezit heeft, te laten corrigeren, of te laten verwijderen, indien er geen wettelijke basis is op grond waarvan wij deze informatie mogen bewaren. Wij zullen aan dergelijke geldige verzoeken binnen 40 kalenderdagen nadat een geldig schriftelijk verzoek is ontvangen, gevolg geven.

TOURISM IRELAND behoudt zich het recht voor u te verzoeken aanvullende informatie te verstrekken zodat wij uw persoonlijke gegevens kunnen vaststellen en/of om uw identiteit te verifiëren.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze Privacyverklaring en op alle aspecten met betrekking tot de Site is Iers recht van toepassing en uitsluitend een Ierse rechter zal bevoegd zijn hierover uitspraak te doen.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, neemt u dan via e-mail contact op met uw plaatselijke TOURISM IRELAND-contactpersoon.